Duomenų apsaugos deklaracija mūsų svetainės naudotojams

Atsakingas už asmens duomenų tvarkymą yra:
UAB „KREISEL VILNIUS“
Metalo g. 6, Vilnius
Tel. (8-5) 216 40 41
datenschultz@fixit-gruppe.com

Pratarmė

Dėkojame, kad susidomėjote mūsų kompanija. Labai atsakingai saugome Jūsų privatumą ir Jūsų asmens duomenis.
Mes rinksime, tvarkysime ir naudosime Jūsų asmens duomenis pagal Europos bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (EBDAR), nacionalines duomenų apsaugos nuostatas, taikomas mūsų įmonei, ir šios Privatumo politikos turinį.
Naudodamiesi šia Privatumo politika, norėtume išsamiai informuoti, kaip ketiname naudoti Jūsų asmens duomenis, ir kokios Jums suteikiamos teisės.
Vadovaudamiesi toliau pateiktomis instrukcijomis, vykdome įsipareigojimus saugoti informaciją pagal ES-GDPR 13 str. ir 14 str.

Asmens duomenys

Asmens duomenys yra individuali informacija apie Jūsų asmenines ar faktines aplinkybes. Tai apima visą informaciją apie Jūsų tapatybę, pvz., vardas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, banko sąskaitos informacija ar pašto adresas. Tuo tarpu informacija, kurios negalima susieti su Jūsų tapatybe (pvz., anoniminiai statistinės analizės duomenys), nelaikoma asmenine informacija.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Pagrindinis Jūsų asmens duomenų tvarkymo, naudojantis įvairiais ryšių kanalais (telefonu, paštu, el. paštu, faksu ir kt.), tikslas yra siekis suteikti Jums konsultaciją prieš pasirašant sutartį, bei pateikti pasiūlymą, įgyvendinti sutartį, vykdyti atsiskaitymus, taip pat patvirtinti ir laikytis sutartinių reikalavimų. Jei nepateiksite mums šių duomenų arba nepateiksite visų reikalaujamų duomenų, negalėsime suteikti Jūsų pageidaujamų sutartinių (ar ikisutartinių) paslaugų.
Be to, mes apdorojame Jūsų duomenis, siekdami tolesnio objektų ir klientų įsigijimo, taip pat rinkodaros, statistikos tikslais ir įmonių grupės vidaus duomenų mainų tikslais.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Duomenys tvarkomi remiantis ES-DSGVO leidimo duomenimis, visų pirma, norint įvykdyti sutartį, remiantis pagrįstais interesais bei siekiant įvykdyti teisines ir sutartines prievoles bei gavus Jūsų sutikimą.
Asmens duomenų kategorijos
− Kliento duomenys
− Tiekėjo ir verslo partnerių duomenys
− Suinteresuotųjų šalių duomenys
Duomenų gavėjų kategorijos
− Išorės paslaugų teikėjai, teikiantys paslaugas (pvz., vežėjai, bankai)
− Duomenų tvarkytojas (pvz., IT paslaugų teikėjas)
− Integruotų specialistų padaliniai, atsakingi už vidinį apdorojimą
− Asmenys, atsakingi už apdorojimą įmonės viduje
− Kitos išorės institucijos (pvz., buhalteriai ir mokesčių konsultantai, draudimo bendrovės)
− Valdžios institucijos (pvz., mokesčių inspekcijos ir finansų institucijos, socialinis draudimas)
Jūsų asmens duomenys bus perduodami valdžios institucijoms tik tuo atveju, jei mes privalėsime arba būsime priversti tai daryti dėl teisinių reikalavimų ir (arba) oficialių ar teismo sprendimų.
Be to, neatskleisime duomenų tretiesiems asmenims be Jūsų aiškaus sutikimo, ypač reklamos tikslais.

Saugojimo trukmė ir ištrynimo terminai

Apdorojame Jūsų asmens duomenis tiek laiko ir tokia apimtimi, kiek reikia pirmiau minėtiems duomenų tvarkymo tikslams arba kiek esame teisiškai įpareigoti. Tačiau mes atsižvelgiame ir į atitinkamus sutartinius ir įstatyminius senaties ir saugojimo terminus bei į kitus atitinkamus, teisiškai nustatytus laikotarpius.

Duomenų perdavimas gavėjams - FIXIT grupės įmonėms - trečiosiose šalyse

Visos įmonės ir filialai, priklausantys FIXIT GRUPPE (toliau - grupės įmonės), kurių pagrindinė verslo vieta ar būstinė yra trečiojoje šalyje, gali priklausyti asmens duomenų gavėjams. Visų mūsų grupės įmonių adresai yra nurodyti interneto svetainėje www.fixit-gruppe.com. Be to, galite kreiptis, ir mes arba mūsų už duomenų apsaugą atsakingas asmuo Jums pateiks visų grupės įmonių sąrašą.
ES Komisija patvirtino tinkamą duomenų apsaugos lygį Šveicarijoje (Komisijos sprendimas 2000/518/EB).
Be to, prieš pirmą kartą perduodami asmens duomenis, susitarsime su visais trečiųjų šalių gavėjais, kad būtų laikomasi ES standartinių duomenų apsaugos nuostatų. Tai garantuoja, kad visais asmens duomenų tvarkymo atvejais bus užtikrintos tinkamos apsaugos priemonės, vykdytinos teisės ir veiksmingi teisių gynimo būdai, numatyti ES standartinėse duomenų apsaugos nuostatose. Kiekvienam atitinkamam asmeniui mes ar mūsų duomenų apsaugos pareigūnas pateiks standartinių duomenų apsaugos nuostatų kopijas.

Asmens duomenų šaltinis

Iš esmės renkame asmeninius duomenis tiesiogiai iš duomenų subjekto arba bendradarbiaudami su institucija, arba jie gaunami iš grupės įmonių. Atskirais atvejais mes renkame asmens duomenis iš viešai prieinamų šaltinių.

Duomenų subjektų teisės

Turite šias teises, jei įvykdytos reikalingos sąlygos:
− Teisę į informaciją
− Teisę ištaisyti duomenis
− Teisę ištrinti duomenis
− Teisę kreiptis į nacionalinę duomenų apsaugos instituciją
− Teisę apriboti duomenų tvarkymą
− Teisę į duomenų perkeliamumą
Jei asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, turite teisę bet kada ir pageidaujamu būdu atšaukti jo galiojimą. Šie duomenys nebebus naudojami, nebent galiotų kitos teisėto duomenų tvarkymo priežastys.

Klausimai apie duomenų apsaugą:

Jei turite klausimų apie duomenų apsaugą, parašykite mums el. laišką arba susisiekite su mūsų už duomenų apsaugos priežiūrą atsakingu asmeniu šiuo adresu:

datenschutz@fixit-gruppe.com

Mūsų privatumo politikos sąlygų keitimas

Pasiliekame teisę keisti šią privatumo politiką, kad ji atitiktų galiojančius teisinius reikalavimus ir kad Jūsų teisės išliktų neribotos.
Informacija apie mūsų duomenų apsaugos principus: 2018 m. gegužės redakcija

Parsisiuntimas