Pranešėjų duomenų apsauga

Informacija apie duomenų apsaugą FIXIT GROUP pranešimų sistemoje

Už asmens duomenų tvarkymą atsakingas asmuo yra:

Lietuvos ir Vokietijos UAB "Kreisel Vilnius"
Metalo g. 6
LT-02190 Vilnius
Lietuva
Tel.: +370 640 03 734
El . paštas : kreisel@kreisel.lt
 

 

Asmeniniai duomenys

Iš esmės pranešimų sistema gali būti naudojama ir nepateikiant jokių asmens duomenų. Tačiau Jūs galite savanoriškai atskleisti savo asmens duomenis, t.y. pateikti informaciją apie savo tapatybę, vardą ir pavardę, gyvenamąją šalį, telefono numerį arba el. pašto adresą.

Jūsų pateiktame pranešime taip pat gali būti pateikti trečiųjų šalių, kurias nurodote pranešime, asmens duomenys. Šiems asmenims suteikiama galimybė reaguoti į Jūsų pateiktą informaciją. Todėl apie gautą pranešimą informuosime trečiąsias šalis, kurios nurodytos Jūsų pranešime. Šiuo atveju taip pat bus saugomas Jūsų konfidencialumas, nes, kiek tai yra teisiškai įmanoma, suinteresuotam asmeniui jokia informacija apie Jūsų tapatybę nebus teikiama, o Jūsų pateikta informacija naudojama taip, kad Jūsų anonimiškumui nekiltų pavojus.

 

Tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas

Pranešimų sistema leidžia susisiekti su mumis ir pranešti apie atitiktį bei teisės pažeidimus. Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami išnagrinėti pranešimą, kurį pateikėte per pranešimų sistemą, ir ištirti įtariamus atitikties bei teisės pažeidimus. Gali atsitikti taip, kad turėsime Jums klausimų. Tam mes naudojame tik ryšį per pranešimų sistemą. Jūsų pateiktos informacijos konfidencialumas yra mūsų prioritetas.

Atitinkamas Jūsų asmens duomenų tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu, duotu teikiant pranešimą per pranešimų sistemą (Europos bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d., sutrumpintai BDAR).

Jūsų asmens duomenis tvarkome tiek, kiek tai būtina teisiniams įsipareigojimams vykdyti. Tai visų pirma apima pranešimus apie klausimus, susijusius su baudžiamąja, konkurencijos ir darbo teise (BDAR 6 str. 1 dalies c punktas).

Taip pat, Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi, jei tai bus būtina siekiant apsaugoti teisėtus įmonės ar trečiosios šalies interesus (BDAR 6 str. 1 dalies  f punktas). Turime teisėtą interesą tvarkyti asmens duomenis siekdami užkirsti kelią ir nustatyti pažeidimus įmonėje, patikrinti vidinių procesų teisėtumą ir išlaikyti įmonės vientisumą.

Jei pateiksite mums specialių kategorijų asmens duomenis, juos tvarkysime gavę jūsų sutikimą ( BDAR 9 str. 2 d. a punktas).

Mes neketiname naudoti Jūsų asmens duomenų jokiais kitais tikslais, nei išvardyti aukščiau. Priešingu atveju iš anksto gausime Jūsų sutikimą.

 

Asmens duomenų atskleidimas

FIXIT GRUPĖ veikia tarptautiniu mastu ir turi buveines įvairiose šalyse Europos Sąjungoje ir už jos ribų . Saugomus duomenis gali peržiūrėti tik specialiai įgalioti tam asmenys įmonėje. Tiek, kiek tai būtina pirmiau nurodytam tikslui pasiekti, mūsų antrinių įmonių specialiai įgalioti asmenys taip pat gali būti įgalioti susipažinti su Jūsų pateiktais asmens duomenimis. Tai ypač aktualu, jei Jūsų pranešimo tyrimas atliekamas atitinkamoje šalyje. Visi asmenys, įgalioti tikrinti asmens duomenis, yra aiškiai įpareigoti laikytis konfidencialumo.

Siekiant įgyvendinti aukščiau nurodytą tikslą, mums taip pat gali prireikti perduoti Jūsų asmens duomenis išorės institucijoms, tokioms kaip advokatų kontoroms, baudžiamosios teisės arba konkurencijos institucijoms, Europos Sąjungoje arba už jos ribų.

Jei perduodame Jūsų asmens duomenis grupės viduje ar išorėje, vienodas duomenų apsaugos lygis užtikrinamas taikant vidines duomenų apsaugos taisykles ir (arba) atitinkamas sutartis. Visais atvejais atsakomybė už duomenų tvarkymą lieka įmonei.

 

Laikymo trukmė

Asmens duomenis saugome tik tiek, kiek tai būtina Jūsų pranešimui apdoroti arba tol, kol turime teisėtą interesą saugoti Jūsų asmens duomenis. Saugojimas taip pat gali būti atliekamas, jei tai numato Europos ar nacionaliniai teisės aktai, kad būtų įvykdyti teisiniai įsipareigojimai, pavyzdžiui, saugojimo įsipareigojimai. Po to, visi asmens duomenys bus ištrinti, užblokuoti arba anonimizuoti.

 

Jūsų teisės

Jei pateikėte savo asmens duomenis, Jūs turite teisę bet kada gauti informaciją apie saugomus Jūsų asmens duomenis, teisę reikalauti ištaisyti duomenis ir teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis. Taip pat galite apriboti asmens duomenų tvarkymą arba prašyti, kad jis būtų perduotas kitai atsakingai institucijai.

Be to, Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys dėl priežasčių, susijusių su konkrečia Jūsų situacija.

Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimo pareiškimą. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo, atlikto remiantis sutikimu iki jo atšaukimo, teisėtumui. Paprastai sutikimas gali būti atšauktas per vieną mėnesį nuo pranešimo gavimo, nes tam tikrais atvejais FIXIT GROUP taikydamas BDAR 14 str. 3 d. privalo per vieną mėnesį informuoti kaltinamąjį apie jam pareikštus įtarimus ir atliktus tyrimus. Ši informacija apima duomenų saugojimą, duomenų tipą, tvarkymo tikslą, atsakingo asmens tapatybę ir, jei teisiškai reikalaujama, pranešančio asmens tapatybę, kad nebebūtų įmanoma sustabdyti duomenų tvarkymo arba ištrinti identifikavimo duomenų. Atšaukimo laikotarpis taip pat gali būti sutrumpintas, jei į tyrimą nedelsiant turi įsikišti teisėsaugos institucija arba teismas. Kai tik apie tai pranešama teisėsaugos institucijai ar teismui, asmens duomenys tampa tiek FIXIT GROUP, tiek teisėsaugos institucijos ar teismo procesinių bylų dalis.

Šias teises patvirtinate nusiųsdami neoficialią žinutę atsakingam asmeniui. Jeigu Jūs atšaukiate savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, ir/arba reikalaujate juos ištrinti arba apribojate duomenų tvarkymą, apie šį duomenų taisymą, ištrynimą arba tvarkymo apribojimą atsižvelgdami į turimas technologijas ir įgyvendinimo sąnaudas, nedelsdami informuosime visus gavėjus, kuriems atskleidėme su Jumis susijusius asmens duomenis, kad tokie duomenų valdytojai ištrintų visas nuorodas į tuos asmens duomenis arba jų kopijas ar dublikatus, nebent tai yra neįmanoma arba tai reikalaus neproporcingų pastangų. Esant Jūsų pageidavimui, informuosime Jus apie šiuos duomenų gavėjus.

Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia BDAR, Jūs, turite teisę pateikti skundą asmens duomenų tvarkymo priežiūros institucijai, toje valstybėje narėje, kurioje gyvenate, dirbate arba tariamo pažeidimo vietoje.

 

Duomenų apsaugos informacija paruošta: 2023 m. rugsėjo mėn