PARDAVIMO TAISYKLĖS

Bendrosios Lietuvos ir Vokietijos UAB "Kreisel Vilnius" pardavimo sąlygos ir taisyklės

Duomenų tvarkymas reklamos tikslais.

Džiaugiamės Jūsų susidomėjimu mūsų įmone. Mes labai rimtai žiūrime į Jūsų privatumo ir Jūsų asmeninių duomenų apsaugą.

Jeigu įsigysite prekę iš mūsų įmonės, Jūs tapsite mūsų klientu ir tokiu atveju Jūsų asmeniniai ir kontaktiniai duomenys bus tvarkomi, išskyrus konkretų Jūsų atsisakymą, siekiant suteikti informaciją apie mūsų prekes.

Teisinis Jūsų asmens duomenų tvarkymo reklamos tikslais pagrindas yra 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas Nr. 2016/679(ES). Tai yra teisėtas su klientais susijusios tiesioginės rinkodaros interesas.

Jūs turite teisę bet kada nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, atsiųsdami informaciją šiuo adresu: UAB „Kreisel Vilnius“, Metalo g. 6, 02190 Vilnius, arba el. pašto adresu kreisel@kreisel.lt. Mūsų informaciją apie asmens duomenų apsaugą rasite svetainėje https://www.kreisel.lt/.

§ 1. Bendrosios nuostatos

 1. Šios Taisyklės, yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriomis siekiama reglamentuoti Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio prievolinius teisinius santykius (teises, pareigas ir atsakomybę), susijusius su Lietuvos ir Vokietijos UAB „Kreisel Vilnius“ siūlomų Prekių pardavimu Pirkėjui.
 2. Lietuvos ir Vokietijos UAB „Kreisel Vilnius“ pirkėjai yra išskirtinai verslo subjektai (juridiniai asmenys).
 3. Lietuvos ir Vokietijos UAB „Kreisel Vilnius“ internetinės prekybos nevykdo.
 4. Taisyklėse naudojamos sąvokos:
  • Taisyklės – šios Lietuvos ir Vokietijos UAB „Kreisel Vilnius“ bendrosios pardavimo taisyklės.
  • Pardavėjas – Lietuvos ir Vokietijos UAB „Kreisel Vilnius“, juridinio asmens kodas 110679458, PVM mokėtojo kodas LT106794515, registruotos buveinės adresas Metalo g. 6, LT-02190 Vilnius. Duomenys apie bendrovę saugomi bei kaupiami Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registre.
  • Pirkėjas – juridinis asmuo savo prekybos ar verslo tikslais siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis, įskaitant įgaliotus asmenis, veikiančius juridinio asmens vardu arba jo naudai.
  • Sutartis – Taisyklių pagrindu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma Pirkėjo užsakytų Prekių pirkimo – pardavimo sutartis.
  • Šalys – Pardavėjas ir Pirkėjas kartu.
  • Užsakymas – Taisyklėse nustatyta tvarka išreikšta Pirkėjo valia įsigyti konkrečias Prekes bei už jas sumokėti Pardavėjo nurodytą kainą.
 5. Šios Taisyklės Pirkėjui pateikiamos susipažinti ir patvirtinti jas, kaip priedas prie vienkartinio prekių užsakymo patvirtinimo. Dėl daugkartinio prekių pirkimo-pardavimo Pirkėjas ir Pardavėjas pasirašo rašytinę Pirkimo-pardavimo sutartį. Be to, su šiomis Taisyklėmis galima susipažinti internetinėje svetainėje https://www.kreisel.lt/.

§ 2. Prekių kaina

 1. Informacija apie Prekes ir kiti pranešimai pateikti Pardavėjo internetiniame tinklapyje https://www.kreisel.lt/ yra tik informacinio pobūdžio. Pardavėjo pateikti standartai ir pavyzdžiai yra tik iliustracinė ir parodomoji medžiaga.
 2. Konkretus Prekių asortimentas ir jų kainos yra nurodomos Pirkėjui siunčiamame komerciniame pasiūlyme, kuris galioja tik konkrečiam užsakymui.
 3. Pirkėjas nepasirašęs su Pardavėju rašytinės prekių pirkimo-pardavimo sutarties prieš pateikdamas Užsakymą turi kreiptis į Pardavėją su užklausa dėl komercinio pasiūlymo pateikimo.

§ 3. Prekių užsakymo tvarka

 1. Pirkėjas norėdamas įsigyti Pardavėjo parduodamas prekes į elektroninį paštą kreisel@kreisel.lt siunčia laisvos formos Užsakymą, nurodydamas užsakomų prekių pavadinimą, kiekį, pageidaujamą prekių atsiėmimo/pristatymo būdą ir pristatymo adresą.
 2. Pardavėjas gavęs Pirkėjo užsakymą, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, Pirkėjo nurodyto elektroninio pašto adresu išsiunčia Užsakymo patvirtinimą – komercinį pasiūlymą, kuriame nurodo galimų parduoti Prekių pavadinimą, kiekį, kainą, galimo pristatymo terminą. Kartu su Užsakymo patvirtinimu Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui išankstinę sąskaitą – faktūrą, kurioje pateikiama ir nuoroda į šias Taisykles internetinėje svetainėje https://www.kreisel.lt.
 3. Pardavėjo Pirkėjui išsiųstas Užsakymo patvirtinimas – komercinis pasiūlymas ir išankstinė sąskaitą-faktūrą galioja 5 (penkias) darbo dienas.
 4. Vienkartinė Pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas apmoka užsakymą pagal jam pateiktą išankstinę sąskaitą – faktūrą. Tačiau Pardavėjas nepradeda vykdyti užsakymo tol, kol avansas nėra įskaitomas Pardavėjo atsiskaitomojoje sąskaitoje.
 5. Išankstinės sąskaitos – faktūros apmokėjimas taip pat patvirtina, kad Pirkėjas yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis.

§ 4. Atsiskaitymo už prekes tvarka

 1. Prekių pardavimas yra įforminamas LR teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Už prekes Pirkėjas atsiskaito išankstiniu mokėjimu arba pagal rašytinėje prekių pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytas atsiskaitymo sąlygas. Mokėjimai vykdomi pavedimais į Pardavėjo banko atsiskaitomąją sąskaitą.
 3. Visos sumos ir mokėjimai yra apskaičiuojami ir mokami eurais.
 4. Jei Pardavėjas gauna mažesnes pinigų sumas negu mokėtinos už parduotas prekes, jis turi teisę savo nuožiūra, neatsižvelgiant į jokį Pirkėjo nurodymą, Pirkėjo mokamas sumas pirma panaudoti delspinigiams, taip pat pasirinkti už kurias prekes dengti įsiskolinimą.
 5. Pirkėjui laiku neatsiskaičius už prekes Pardavėjas turi teisę skolos išieškojimą perduoti pasirinktam trečiajam asmeniui. Visas protingas ir pagrįstas skolos išieškojimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

§ 5. Prekių priėmimo – perdavimo tvarka

 1. Pirkėjo užsakytos Prekės perduodamos Pirkėjo atstovui (asmeniui pateikusiam Pirkėjo darbuotojo pažymėjimą), kuris patvirtina tinkamų Prekių gavimo faktą savo parašu pirkimo dokumentuose, ir nuo to momento Prekės tampa Pirkėjo nuosavybe. Pardavėjas neatsako už tuos atvejus, kai Pirkėjo atstovas pateikia suklastotą darbuotojo pažymėjimą arba priima Prekes, nors darbo santykiai tarp Pirkėjo ir jo atstovo jau yra nutrūkę, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas raštu pateikė nurodymą Pardavėjui neperduoti prekių konkrečiam asmeniui.
 2. Šalys raštu gali susitarti, kad Prekes priimti bus įgalioti tik konkretūs Pirkėjo atstovai, šiuo atveju Pirkėjas kartu su Užsakymu raštu informuoja Pardavėją apie asmenis, kurie turi teisę priimti Pirkėjo vardu parduodamas prekes ir patvirtinti jų gavimo faktą.
 3. Prekės neišduodamos Pirkėjui, jei Pirkėjo atstovas neturi įgaliojimo priimti prekes arba Pirkėjo atstovas nepateikia darbuotojo pažymėjimo, arba Pirkėjo atstovo pateiktas darbuotojo pažymėjimas negalioja, arba Pirkėjas nėra visiškai atsiskaitęs už Prekes, kurių atsiskaitymo terminai jau yra suėję.
 4. Prekių priėmimo – perdavimo aktą atitinka abiejų šalių pasirašytas krovinio gabenimo važtaraštis, jeigu nesudaromas kitas dokumentas.
 5. Prekių kiekį, nomenklatūrą ir kokybę Pirkėjas kruopščiai patikrina priimdamas Prekes. Visas pastabas dėl Prekių trūkumų Pirkėjas privalo pareikšti priimdamas Prekes. Pretenzijas dėl Prekių paslėptų trūkumų Pirkėjas gali pareikšti raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių gavimo. Aktą dėl prekių defektų ar trūkumų turi pasirašyti Pirkėjo ir Pardavėjo atstovas. Pardavėjui negavus pretenzijų dėl Prekių kokybės per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių perdavimo, laikoma, kad Prekės yra kokybiškos ir neturi trūkumų ar defektų; Pirkėjas tokiu atveju netenka teisės reikšti pretenzijas dėl šių Prekių kokybės ir atsisakyti apmokėti Prekių kainą ar jos dalį.
 6. Tuo atveju, jeigu Prekės turi trūkumų, kurie įforminti Sutartyje nustatyta tvarka, Pardavėjas privalo jas neatlygintinai pakeisti analogiškomis Prekėmis be trūkumų per 14 dienų nuo Akto dėl prekių defektų ar trūkumų pasirašymo dienos, o jeigu to padaryti Pardavėjas neturi galimybės tuomet per 7 (septynias) darbo dienas grąžint Pirkėjui visą sumokėtą Prekių kainą.
 7. Pardavėjas turi teisę atidėti ne ilgiau kaip 30 (trisdešimčiai) dienų Akto dėl Prekių defektų ir trūkumų pasirašymą ir/arba Prekių pakeitimą naujomis tuo atveju, jeigu Prekės yra išsiunčiamos gamintojo ekspertizei atlikti.
 8. Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Pirkėjas ar asmenys, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė Prekių transportavimo, laikymo, naudojimo ir/ar sandėliavimo taisykles, taip pat jeigu matomi Prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu ar Prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas Pirkėjo ar kitų asmenų, kuriems Pirkėjas pardavė Prekes veiksmų.

§ 6. Prekių pakuotė

 1. Pardavėjas deda visas pastangas, kad Prekės būtų tinkamai supakuotos.
 2. Prekių transportavimui ant padėklų naudojami tik daugkartiniai mediniai padėklai.
 3. Taros (padėklų) kaina į Prekės kainą neįskaičiuota. Taros (padėklų) kaina kiekvieną kartą įtraukiama į Pirkėjui išrašomą PVM sąskaitą-faktūrą.
 4. Pirkėjas neprivalo, tačiau turi teisę savo transportu grąžinti Pardavėjui iš jo gautą tarą (padėklus), Šalims pasirašant taros (padėklų) grąžinimo aktą, kuriame nurodoma Pirkėjo grąžintos taros (padėklų) kiekis.
 5. Pagal Šalių pasirašytą taros (padėklų) grąžinimo aktą, Pardavėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos, išrašo Pirkėjui kreditinę sąskaitą Pirkėjo grąžintos taros kainai.
 6. Šalių susitarimu Pardavėjas išrašytos kreditinės sąskaitos sumą užskaito, kaip  Pirkėjo avansinį mokėjimą Pardavėjui už Prekes, arba sumoka pavedimu į Pirkėjo banko atsiskaitomąją sąskaitą.

§ 7. PVM sąskaitų – faktūrų pateikimo tvarka

 1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo nurodyto elektroninio pašto adresu išsiųsti Pirkėjui išrašytas PVM sąskaitas faktūras, atitinkančias visas PVM įstatymo 79, 80, 82 straipsnių ir LR Vyriausybės nutarimo Nr. 780 „Dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ nuostatas.
 2. Elektroniniu paštu pateikus PVM sąskaitą faktūrą, popierinė PVM sąskaita faktūra nepateikiama.
 3. Jeigu Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas negauna jo nurodytu elektroninio pašto adresu PVM sąskaitos-faktūros už nupirktas prekes, tai jis privalo raštu apie tai informuoti Pardavėją, nurodydamas konkretų Užsakymą pagal kurį nebuvo gauta PVM sąskaita-faktūra. Priešingu atveju yra laikoma, kad Pirkėjas PVM sąskaitas-faktūras gavo.
 4. Pirkėjas, pasikeitus jo elektroninio pašto adresui, privalo ne vėliau, kaip per 1 (vieną)  darbo dieną apie tai raštu informuoti Pardavėją, nurodant naująjį elektroninio pašto adresą, kuriuo bus norima gauti  PVM sąskaitas-faktūras. Priešingu atveju, Pardavėjas neatsako už pavėluotai ar ne tuo adresu pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą.

§ 8. Šalių atsakomybė

 1. Šalys atsako už tai, kad Sutartyje nustatyti įsipareigojimai būtų vykdomi tinkamai ir laiku Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Ne dėl Pardavėjo kaltės Pirkėjui vienašališkai nutraukus Sutartį, Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjo patirtus nuostolius. Šalys atsako tik už tiesioginius kitos Šalies nuostolius.
 3. Tuo atveju, jei Pirkėjas visiškai ar iš dalies neatsiskaito su Pardavėju Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, už kiekvieną pradelstą atsiskaitymo dieną Pirkėjas privalo mokėti 0,2 % (dvi dešimtosios procentų) nuo nesumokėtos (pavėluotai sumokėtos) sumos dydžio delspinigius.
 4. Šalis, sumokėjusi delspinigius, neatleidžiama nuo prievolių įvykdymo pagal šią sutartį.
 5. Sutartis gali būti nutraukta bet kurios iš Šalių valia, apie tai prieš 30 (trisdešimt) dienų iki Sutarties nutraukimo informuojant kitą šios Sutarties Šalį, jeigu kita Šalis padarė esminį Sutarties pažeidimą. Be Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 ir 6.379 straipsniuose numatytų atvejų, Pirkėjas bus laikomas iš esmės pažeidusiu sutartį tik tuo atveju, jeigu jis po rašytinės pretenzijos iš Pardavėjo gavimo dėl  neapmokėtos skolos už pateiktas Prekes ilgiau kaip 15 dienų neatliko jokio mokėjimo, skirto šiai skolai padengti.
 6. Jei nutraukus Sutartį šalys nėra tarpusavyje atsiskaičiusios, tai Sutartyje nustatyta atsiskaitymo, netesybų, ginčų sprendimo tvarka galios tol, kol pagal šią Sutartį bus visiškai atsiskaityta.

§ 9. Nepaprastosios aplinkybės

 1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
 2. Sutarties Šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo raštu apie tai informuoti kitą Sutarties Šalį. Pavėluotas ar netinkamas kitos Šalies informavimas ar informacijos nepateikimas atima iš jos teisę remtis išvardytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančiu nuo atsakomybės dėl ne laiku (ar netinkamo) prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo.
 3. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį.

§ 10. Baigiamosios nuostatos

 1. Šalys įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės informacijos, su kuria buvo supažindintos bendradarbiaudamos šios Sutarties pagrindu.
 2. Pasikeitus adresams, telefonų numeriams, elektroninio pašto adresams, banko rekvizitams, Sutarties Šalys įsipareigoja apie tai nedelsdamos raštu informuoti viena kitą. Šalis, nepranešusi apie rekvizitų pasikeitimą, negali reikšti atsikirtimų dėl kitos šalies veiksmų, atliktų pagal jai Sutartyje nustatyta tvarka praneštus rekvizitus.
 3. Visi su Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami LR teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Pardavėjo buveinės adresą.
 4.  Visais kitais atvejais, nenumatytais Sutartyje, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais.

§ 11. Taisyklių pakeitimai

 1. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu atnaujinti ir/arba pakeisti šias Taisykles, kad atspindėtų visus būtinus pakeitimus ar teisinius pakeitimus. Nuo paskelbimo momento taikomos naujos Lietuvos ir Vokietijos UAB „Kreisel Vilnius“ bendrosios pardavimo taisyklės.

 

Vilnius, 2023 m. balandis