Kandidatų į laisvas darbo vietas asmens duomenų tvarkymo politika

Džiaugiamės, kad susidomėjote mūsų darbo pasiūlymu ir pretenduojate užimti laisvą darbo vietą mūsų Bendrovėje. Žemiau pateikiame privalomą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, susijusį su kandidatavimų į laisvas darbo vietas Lietuvos ir Vokietijos UAB „Kreisel Vilnius“ (toliau – Bendrovė).

Kandidatuodami į Bendrovės skelbiamas laisvas darbo vietas ir pateikdami mums savo gyvenimo aprašymą bei motyvacinį laišką, taip pat kitus dokumentus ir/ar duomenis, susijusius su Jūsų kandidatūra ar darbo sutarties su Jumis sudarymu, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad:

 • perskaitėte šią Politiką, ją supratote ir su ja sutinkate;
 • sutinkate, kad Bendrovė šioje Politikoje numatytais tikslais ir tvarka rinktų, naudotų ir tvarkytų Jūsų asmens duomenis.

Kas atsakingas už asmens duomenų tvarkymą?

Duomenų valdytojas, nustatantis Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, yra:

 Lietuvos ir Vokietijos UAB „Kreisel Vilnius“
 
juridinio asmens kodas 110679458,
 registracijos ir buveinės adresas Metalo g. 6, 02190, Vilnius, Lietuva,
telefonas +370 5 216 40 41.

Daugiau informacijos apie mūsų Bendrovę, kitus kontaktus rasite mūsų internetiniame puslapyje:

https://www.kreisel.lt/apie-mus  

 

Kokius Jūsų asmens duomenis mes tvarkysime?

Vykdydami darbuotojų atranką mes renkame ir tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, išsilavinimas, darbinė patirtis (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės), įgytos kompetencijos bei įgūdžiai, išklausyti mokymai/kursai, mokamos kalbos, darbo kompiuteriu įgūdžiai, pageidaujamas darbo užmokestis, asmeninės savybės, rekomendacijos (rekomendaciją teikiančio asmens vardas, pavardė, kontaktas, rekomendacijos turinys), kiti Jūsų savanoriškai gyvenimo aprašyme ir/ar kituose Jūsų pateiktuose dokumentuose esantys asmens duomenys.

Tuo atveju, jeigu nusprendžiame, kad Jūs esate tinkamiausias kandidatas į laisvą darbo vietą ir pasiūlome Jums sudaryti darbo sutartį, darbo sutarties sudarymo tikslu mes renkame ir tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, socialinio draudimo numeris, gyvenamosios vietos adresas.

Koks yra Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslas?

Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

 • vykdyti darbuotojų atranką į skelbiamas laisvas darbo vietas (t. y. įvertinti Jūsų tinkamumą laisvai darbo vietai; susisiekti su Jumis dėl papildomos informacijos, susijusios su Jūsų kandidatūra, pateikimo; įvertinti Jūsų tinkamumą būsimoms darbuotojų atrankoms);
 • suformuoti ir pateikti Jums pasiūlymą sudaryti darbo sutartį (tuo atveju, jeigu nusprendžiame, kad Jūs esate tinkamiausias kandidatas į laisvą darbo vietą).

Koks yra Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?

Teisinis Jūsų asmens duomenų tvarkymo šiame įdarbinimo procese pagrindas yra 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679(ES) (toliau – BDAR) 6 str. 1 d. a) ir b) punktai:

 • Jūsų, kaip duomenų subjekto, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurį Jūs išreiškiate mums pateikdami savo gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, rekomendacijas ir/ar kitus su kandidatavimu į laisvą darbo vietą susijusius dokumentus ir/ar duomenis;
 • Jūsų, kaip duomenų subjekto, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurį Jūs suteikiate įdarbinimo, personalo atrankos ir/ar tarpininkavimo paslaugas teikiantiems subjektams, kuris taip pat apima teisę pateikti Jūsų asmens duomenis potencialiems darbdaviams (įskaitant UAB „Kreisel Vilnius“), įgalinant tokius potencialius darbdavius Jūsų asmens duomenis tvarkyti vykdant darbuotojų atrankas į laisvas darbo vietas ir vertinant Jūsų kandidatūrą;
 • ketinimas sudaryti darbo sutartį;
 • įstatymuose nustatytų bendrovei taikomų pareigų vykdymas bei bendrovės teisėtų interesų užtikrinimas.

Jei duomenys būtini, pasibaigus įdarbinimo procesui, arba teisinio tyrimo tikslais, duomenų tvarkymas gali būti vykdomas vadovaujantis BDAR 20 str. tik siekiant teisėtų interesų. Mūsų interesas yra pareikšti pretenzijas arba gintis nuo jų.

Kokiais principais vadovaudamiesi mes tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis tvarkome laikydamiesi šių principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

Iš kur mes galime gauti Jūsų asmens duomenis?

Įgyvendindami šioje Politikoje nustatytus tikslus, Jūsų asmens duomenis galime gauti:

 • tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs juos mums pateikiate savo iniciatyva ir/ar Bendrovei papildomai paprašius (pvz. siųsdami savo gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, kandidatuodami į mūsų darbo skelbimus darbo paieškos portaluose, bendraudami su mumis telefonu, el. paštu, susitikimų metu, ir t.t.);
 • iš trečiųjų šalių, kai Jūsų asmens duomenis gauname iš darbo paieškos internetinių portalų, įdarbinimo įmonių, kitų atrankos ir/ar tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų;
 • iš Jūsų buvusių darbdavių (iš anksto Jus apie tai informavusi, Bendrovė gali kreiptis į Jūsų ankstesnius darbdavius ir paprašyti jų nuomonės apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir/ar dalykines savybes);
 • iš Jūsų esamo darbdavio (tik gavusi Jūsų išankstinį, aiškiai išreikštą sutikimą, Bendrovė gali kreiptis į Jūsų esamą darbdavį ir paprašyti jo nuomonės apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir/ar dalykines savybes);
 • iš viešai prieinamų šaltinių (socialinių tinklalapių, spaudos ir kt.);
 • teisės aktų nustatyta tvarka ir teisėtais tikslais iš kitų šaltinių (pvz. registrų).

Kam mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis?

Įgyvendindami šioje Politikoje nustatytus tikslus, Jūsų asmens duomenis, be atskiro Jūsų sutikimo, galime perduoti:

 • paslaugų teikėjams/patarėjams (jeigu tokių būtų), kurie Bendrovei teikia paslaugas, susijusias su personalo atranka;
 • tretiesiems asmenims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai būtina siekiant su Jumis sudaryti darbo sutartį arba apsaugoti Bendrovės teisėtus interesus.

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikti trečiosioms šalims Jūsų prašymu.

Kiek laiko mes tvarkome ir saugome Jūsų asmens duomenis?

Vykdydami darbuotojų atranką Jūsų, kaip kandidato, asmens duomenis tvarkysime ir saugosime:

iki atrankos į laisvą darbo vietą, į kurią Jūs kandidatavote, pabaigos, bet visais atvejais ne ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius nuo Jūsų gyvenimo aprašymo gavimo dienos;

Tuo atveju, jeigu nuspręsime, kad Jūs esate tinkamiausias kandidatas į laisvą darbo vietą ir pasiūlysime Jums sudaryti darbo sutartį, su darbo sutarties sudarymu susijusius Jūsų asmens duomenis saugosime visą darbo sutarties laikotarpį ir po jos pabaigos įstatyme nustatytą terminą.

Kaip mes saugome Jūsų asmens duomenis?

Mes saugome Jūsų asmens duomenis užtikrindami jų konfidencialumą ir ribotą priėjimą prie jų (t. y. su Jūsų asmens duomenimis susipažinti ir prie jų prieiti bei juos tvarkyti gali tik įgalioti asmenys, atliekantys kandidatų į laisvas darbo vietas atranką). Jūsų asmens duomenis tvarkome laikydamiesi galiojančių ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Taip pat naudojame įvairias technologines priemones ir procedūras, tikslu apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ir atskleidimo.

Kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite?

Jūs turite teisę:

 • atšaukti duotą sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir nesutikti su asmens duomenų tvarkymu. Sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimas neturės įtakos iki tokio atšaukimo vykdyto Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumui;
 • gauti informaciją apie tai ar Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis ir jeigu taip, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • reikalauti ištaisyti neteisingus arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius, netikslius asmens duomenis;
 • prašyti savo asmens duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą). Ši teisė netaikoma, jeigu pareiga bendrovei tvarkyti šiuos asmens duomenis yra nustatyta teisės aktuose;
 • prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas. Ši teisė netaikoma, jeigu pareiga bendrovei tvarkyti šiuos asmens duomenis yra nustatyta teisės aktuose;
 • į duomenų perkėlimą;

Teisė pateikti skundą

Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises / teisėtus interesus.

Duomenų apsaugos klausimai:

Jei turite klausimų dėl duomenų apsaugos, siųskite el. laišką:

datenschutz@fixit-gruppe.com

 

Privatumo politikos pakeitimai

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu atnaujinti savo privatumo politiką, kad atspindėtų visus būtinus pakeitimus ar teisinius pakeitimus. Nuo paskelbimo momento taikoma nauja privatumo politika.

 

Informacija atnaujinta: 2023 m. vasaris